.

Koncert – opowiadanie cichociemnego

Koncert – opowiadanie cichociemnego

Marek Celt (Tadeusz Chciuk)

10,00 zł
9,00 zł Zniżka 10%
Brutto
Quantity:

„Tuż przed koń­cem 1941 ro­ku po­le­cia­łem do Kra­ju ja­ko czło­nek ze­spo­łu Jac­ket. Ja­koś uda­ło mi się wró­cić. Ale do­pie­ro po sze­ściu mie­sią­cach wy­peł­nio­nych pra­cą w Pod­zie­miu i po ca­łym ro­ku zie­lo­nych gra­nic, wię­zień, obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go. Pod ko­niec czerw­ca ro­ku 1943 za­czą­łem w Lon­dy­nie dyk­to­wać „spra­woz­da­nie ku­rie­ra rzą­du”. [...] Pierw­szą je­go część sta­no­wił opis lo­tu do Pol­ski, sko­ku, strze­la­ni­ny na straż­ni­cy Grenz­schut­zu itd”.

Marek Celt

Opis

Ilość stron
138, il.
ISBN
978-83-88736-24-7
Rodzaj oprawy
Broszura
Format
pomniejszony A5 (130x195mm)

Specyficzne kody