.

.

Szanowni Państwo

W naszym wydawnictwie stosujemy następującą procedurę wydawniczą:

Po skontaktowaniu się z nami telefonicznie, listownie lub e-mailowo i wyrażeniu chęci wydania u nas publikacji, prosimy o wysłanie fragmentu, lub całości tekstu do oceny.
Po otrzymaniu tekstu od autora Rada Wydawnicza wysyła pracę do recenzenta.
W przypadku, gdy recenzja jest pozytywna, prosimy o napisanie „Oświadczenia Autora”:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr PESEL

Adres e-mail

Tel. kom.

Oświadczam, że jestem autorem/ką tekstu, który został złożony do druku w Wydawnictwie LTW

[tytuł książki lub artykułu]

Książka/artykuł jest utworem oryginalnym, nigdzie wcześniej niepublikowanym. Publikacja mojego tekstu nie narusza praw osób trzecich i nie wiąże się z nim żadne roszczenia finansowe wobec wydawców.

Wyrażam zgodę na drukowanie oraz publikowanie w formie elektronicznej wyżej wymienionego tekstu na stronie Wydawnictwa LTW

[podpis autora]

 

Sporządzamy umowę wydawniczą i po jej podpisaniu przez obie strony, przystępujemy do realizacji projektu